เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "เบ็นเท็น"
เป้าหมาย(Understanding Goal):
นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์รอบๆตัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)Big  Questions : นักเรียนคิดว่าพลังงานต่างๆเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไร ในร่างกายของเรามีพลังงานใดบ้าง
      -ชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างไร

 ภูมิหลัง: ในชีวิตของคนเรานั้น ถ้าสังเกตดูดีๆแล้วทุกๆอย่างในชีวิตของเราแทบจะเป็นวิทยาศาสตร์ไปซะทุกอย่างนับตั้งแต่ตื่นนอน ลืมตาก็ต้องใช้หลักในการมองเห็น แม้กระทั่งจะอาบน้ำก็ยังมีหลักวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้อง  เช่น การที่น้ำตกลงจากที่สูงไปหาต่ำ ความเป็นกรดเป็นด่างของสบู่ เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ทั้งคน พืช สัตว์ สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเกิดขึ้นจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เช่น   จากน้ำสามารถเลี่ยนเป็นทั้ง  ก๊าซ  ของแข็ง ของเหลว และพลังงานไปฟ้า แม้กระทั้งแสงก็สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแสงให้พลังงานความร้อน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต เป็นความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์
          ดังนั้นการเรียนรู้ทักษะวิทยาศาสตร์เบื้องต้นจะทำให้นักเรียนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเป็นทุนสะสมสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ต่อในอนาคต
ปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ    (Problem Based Learning)  (PBL)
หน่วย: “  เบ็นเท็น      ”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Quarter  4)  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2557
Week
lnput
Process
Output
Outcome
1
โจทย์:
- สร้างแรงบันดาลใจ
- สร้างฉันทะในการเรียนรู้
Key Question
- นักเรียนเห็นอะไรและได้เรียนรู้อะไรจากการที่ได้ดูคลิปวีดีโอ ตอน นักวิทยาศาสตร์น้อย
-เครื่องมือคิด
Brainstorms:
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ Show and Share:
นำเสนอชิ้นงาน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอ ตอน นักวิทยาศาสตร์น้อย

-ดูคลิปการ์ตูนเบนเท็น”ตอนอัลติเมทฟอร์ม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า เบนเท็นมีพลังมาจากไหน
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้นี้ว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ในQuarter4”โดยผ่านเครื่องมือBlackboard Share
ครูและนักเรียนทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง


 ชิ้นงาน
-นักเรียนทำการ์ตูนช่องเกี่ยวกับพลังที่ตนเองรู้จัก
- Card and Chart เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้ Quarter ที่ 4
 - สิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้
- Mind  Mapping  ก่อนการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้

ความรู้
-นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ทักษะวิทยาศาสตร์รอบๆตัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง
Week
lnput
Process
Output
Outcome
2

โจทย์:
-พลังงานไฟ
Key Question
-ไฟมาจากไหน
Brainstorms : Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูคลิปการ์ตูนเบนเท็น ตอนสวอมป์ไฟร์
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปการ์ตูนเบนเท็น ตอนสวอมป์ไฟร์


- ดูคลิปการ์ตูนเบ็นเท็น ตอน”สวอมป์ไฟร์
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าไฟมาจากไหน
-ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง
 พลังงานของไฟ
-ครูจุดไฟ จากไฟเช็ค  ปืนจุดเตาแก๊ซ
แว่นขยาย
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าไฟที่เห็นเกิดขึ้นได้อย่างไร?
เหมือนหรือต่างจาก สวอมป์ไฟร์อย่างไร?
-นักเรียนจะสร้างไฟได้อย่างไร?
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะใช้ไฟทำอะไรได้บ้าง
- ไฟเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไรชิ้นงาน
-การ์ตูนช่องที่มาของไฟ
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ พูดคุยเกี่ยวกับการทดลองพลังงานของไฟ
ความรู้
-นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการได้ยินปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้ยินเสียง เห็นความเชื่อมโยงถึงพลังงานคลื่นเสียงกับสัญญาณรับเสียง
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง

Week
lnput
Process
Output
Outcome
3

โจทย์:
-พลังงานเสียง
Key Question
-เสียงมาจากไหน
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปการ์ตูนเบนเท็น เอคโค่
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพ
สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
ชักเย่อความคิด
-เสียงทำให้แก้วแตกกระจกร้าวได้จริงหรือ

Show and Share
: นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปการ์ตูนเบนเท็นเอคโค่

- ดูคลิปการ์ตูนเบ็นเท็น ตอน”เอคโค่
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเสียงมาจากไหน
-ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง
 พลังงานของเสียง
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสร้างเสียงได้อย่างไร?
เหมือนหรือต่างจาก เอคโค่อย่างไร?
-นักเรียนจะสร้างไฟได้อย่างไร?
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียน คิดว่าเสียงเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร
ชิ้นงาน
-นักเรียนประดิษฐ์ปี่กระป๋อง
-สร้างกระป๋องกับเชือกในการฟังเสียง
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ พูดคุยเกี่ยวกับการทดลองพลังงานของเสียง
ความรู้
-นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการได้ยินปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้ยินเสียง เห็นความเชื่อมโยงถึงพลังงานคลื่นเสียงกับสัญญาณรับเสียง
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง

Week
lnput
Process
Output
Outcome
4

โจทย์:
-การยืดหยุ่น
Key Question
-การยืดหยุ่นมาจากไหน
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปการ์ตูนเบนเท็น ฮิวมังกาซอร์
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share
: นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปการ์ตูนเบนเท็นฮิวมังกาซอร์

 - ดูคลิปการ์ตูนเบ็นเท็น ตอน”ฮิวมังกาซอร์
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าการยืดหยุ่นมาจากไหน
-ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง
 การยืดหยุ่น  ของหนังยาง
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าการยืดหยุ่นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าการยืดหยุ่นเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร ?


ชิ้นงาน
-วาดรูปการยืดหยุ่น ของฮิวมังกาซอร์
-ประดิษฐ์ตุ๊กตาเด้งดึ้ง
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ พูดคุยเกี่ยวกับการทดลองการยืดหยุ่น
ความรู้
-เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการยืดหยุ่นเพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง

Week
lnput
Process
Output
Outcome
5

โจทย์ :
-การยืดหยุ่น

Key  Question
-ในชีวิตประจำวันนักเรียน
  เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปการ์ตูนเบนเท็น ฮิวมังกาซอร์
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share
: นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปการ์ตูนเบนเท็นฮิวมังกาซอร์

 - ดูคลิปการ์ตูนเบ็นเท็น ตอนเจ็ทเรย์
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าน้ำมาจากไหน
-ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง
 การการลอยการจม เช่น การทดลอง
มะละกอ,กล้วย, ส้ม       
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าลอยน้ำได้เพราะอะไร?
แล้วที่จมน้ำเป็นเพราะไร?
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าน้ำเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร


ชิ้นงาน
-วาดภาพแหล่งที่มาของน้ำที่ตนเองรู้จัก
-ประดิษฐ์เรือ
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ พูดคุยเกี่ยวกับการทดลองการลอยการจม
ความรู้
-เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับน้ำได้และสร้างความเข้าใจของตนเองได้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง
Week
lnput
Process
Output
Outcome
6

โจทย์ :
-สร้างรถสะเทิ้นน้ำ สะเทิ้นบก

Key  Question
  -นักเรียนคิดว่าการลอยกับการจมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
-ทำไมจิงโจ้ และกิ้งก่า
แมงมุม เดินบนผิวน้ำได้
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปการ์ตูนเบนเท็น เจ็ทเรย์
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share
: นำเสนอชิ้นงาน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปการ์ตูนเบนเท็นเจ็ทเรย์-ดูคลิปการ์ตูนเบนเท็น เจ็ทเรย์”
-ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
-เพราะเหตุใด เจ็ทเรย์ จึงลอยน้ำได้
 -นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มในการทดลองการลอยการจมของไข่
 -ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับการทดลองว่าไข่ที่ลอยเป็นเพราะอะไรและไข่ที่จมเป็นเพราะสาเหตุอะไร
-ทดสอบการจมการลอยของสิ่งของที่อยู่รอบตัวผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
-ชนิดวัสดุ โครงสร้าง ลักษณะ
-ชนิดของน้ำ (น้ำมีสารละลาย เช่น เกลือ น้ำตาล)
-ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้ทดลองและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ชิ้นงาน
-วาดภาพของไข่จมและไขลอย
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับการทดลองว่าไข่ที่ลอยเป็นเพราะอะไรและไข่ที่จมเป็นเพราะสาเหตุอะไร
 -ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้ทดลองและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้

ความรู้
-เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับน้ำได้และสร้างความเข้าใจของตนเองได้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง
Week
lnput
Process
Output
Outcome
7

โจทย์ :
-พลังงานความเย็น
Key  Question
 -นักเรียนคิดว่าพลังงานความเย็นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปการ์ตูนเบนเท็น บิ๊กชิลล์”
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share
: นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปการ์ตูนเบนเท็นบิ๊กชิลล์”


-ดูคลิปการ์ตูนเบนเท็น บิ๊กชิลล์”
-ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
 -นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มในการทดลองน้ำเย็นกับน้ำร้อนมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
-ทอลองกาซ ของแข็ง ของเหลว
แช่รสิ่งของในช่องฟิต อุณภูมิห้อง
-ทดลองการทำไอติม จากเกลือกับน้ำแข็ง
 -ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับการทดลอง
 -ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้ทดลองและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
-การ์ตูนช่องทดลองทำไอติม
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับการทดลอง
 -ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้ทดลองและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
-เข้าใจและสามารถออกแบบและวางแผนการเรียนรู้โดยเลือกจากสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกันมีกระบวนการทำงานเป็นทีม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
นำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างมีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบใส่ใจในหน้าที่
-เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง
Week
lnput
Process
Output
Outcome
8

โจทย์ :
-การดูดกลืนแสง

Key  Question
-นักเรียนคิดว่าแสงเกิดมาได้อย่างไร?
  เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปการ์ตูนเบนเท็น โครม่าสโตน”
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share
: นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปการ์ตูนเบนเท็นบิ๊กชิลล์”

-ดูคลิปการ์ตูนเบนเท็น โครม่าสโตน”
-ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
 -นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มในการทดลอง  เช่น
-ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับการทดลอง
 -ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้ทดลองและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ชิ้นงาน

-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับการทดลอง
 -ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้ทดลองและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้

ความรู้
-เข้าใจและสามารถออกแบบและวางแผนการเรียนรู้โดยเลือกจากสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกันมีกระบวนการทำงานเป็นทีม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
นำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างมีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบใส่ใจในหน้าที่
-เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง
Week
lnput
Process
Output
Outcome
9

โจทย์ :
-การยึดเกาะ

Key  Question

เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปการ์ตูนเบนเท็น โครม่าสโตน”
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share
: นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปการ์ตูนเบนเท็นบิ๊กชิลล์”

-ดูคลิปการ์ตูนเบนเท็น ฮิวมังกาซอร์”
-ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ
ชิ้นงาน
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับการทดลอง
 -ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้ทดลองและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้

ความรู้
-เข้าใจและสามารถออกแบบและวางแผนการเรียนรู้โดยเลือกจากสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกันมีกระบวนการทำงานเป็นทีม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
นำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างมีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบใส่ใจในหน้าที่
-เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง
Week
lnput
Process
Output
Outcome
10

โจทย์ :
 - นิทรรศการ
 - การแสดงละคร
-เต้นประกอบเพลง

 Key  Question
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วยราชาในวังกระดาษ” ?
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย “เบนเท็น ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?ครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Q 4
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : ชาร์ต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ

Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วยกระดาษ
 -ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงงาน
-ให้นักเรียนดูผลงานของตนเองตลอด
ทั้ง Q 3  ที่ผ่านมา

 ชิ้นงาน
-Mind  Mapping  หลังเรียน
-สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
- การแสดงละคร
ภาระงาน
- การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วยเบนเท็นให้ผู้อื่นเข้าใจ
- การวางแผนการแสดงละคร/ร้องเพลงความรู้
-สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วยเบนเท็นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่า ตระหนักถึงความสำคัญของกระดาษและมีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้

ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
ทักษะการแก้ปัญหา
-คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง

สิ่งที่รู้แล้ว - สิ่งที่อยากเรียนรู้

สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
     - พลังงานไฟให้ความสว่าง                                              
     - ใช้ในการหุงต้ม
     - ตอบสนองความต้องการในการใช้ไฟ
     - พลังงานเสียงเสียงเกิดจากการพูด
     - เสียงเกิดจากการเคาะ
     - เสียงดนตรี
     - แสงแดด
     - แสงอาทิตย์
     - แสงไฟ
     - ดวงดาว
     - พลังงานความเย็นมาจากน้ำแข็ง
     -  ตู้เย็น / ช่องฟิต
    - ลม
     - น้ำ
     - อ่างเก็บน้ำ
    - การยืดหยุ่นของหนังยาง

        -   พลังงานไฟมาจากไหน
          - ทำไมต้องมีไฟ
          -  พลังงานไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร
            - ไมเราต้องใช้ไฟ
          - ทำไมต้องมีเสียง
         -  พลังงานเสียงมาจากไหน
          - ถ้าไม่มีเสียงจะเป็นอย่างไร
          -  เวลาคนเราพูดทำไมต้องมีเสียง
         -   พลังงานแสงเกิดขึ้นได้อย่างไร
         -   ถ้าไม่มีแสงจะเป็นอย่างไร
         -   แสงมีแสงอะไรบ้างอะไรบ้าง
         -  จะสร้างแสงได้อย่างไร
       -    พลังงานความร้อนมาจากไหน
         -   พลังงานความร้อนเกิดจากอะไร
        -   พลังงานความเย็นมาจากไหน
         -   พลังงานความเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไร
        -   ความยืดหยุ่นเกิดขึ้นได้อย่างไร
         -  ทำไมต้องมีการยืดหยุ่น


ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย : “เบ็นเท็นพลังงานแหล่งการเรียนรู้”  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2557 Quarter 4
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
สร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้
- เลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้
- เลือกหัวข้อโครงงาน
- สิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping
ก่อนเรียน
- ปฏิทินการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 1.2
- อธิบายลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว
(1.2.1/1)
มาตรฐาน ว 3.1
- สังเกตและระบุลักษณะที่ปรากฏหรือสมบัติของ
(3.1 .1/1)
- ระบุชนิดและเปรียบเทียบสมบัติของพลังงานแต่ละชนิด(3.1 .2/1)
- อธิบายการใช้ประโยชน์ของพลังงานแต่ละชนิด 
(3.1 .3/2)
มาตรฐาน ส 1.1
- ชื่นชมและเห็นคุณค่าของผู้อื่นยอมรับและเคารพผู้อื่นระหว่างการทำงานและเรียนรู้ร่วมกัน
(ส1.1 .1/2)
- ชื่นชมการกระทำที่ดีของผู้อื่นระหว่างการทำงานเคารพและทำงานกับผู้อื่นอย่างสันติ
(ส1.1 . 2/5)
มาตรฐาน ส 2.1
- เคารพ ให้เกียรติ เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น ปฏิบัติตนตามข้อตกลงในห้องเรียนและเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน
(ส 2.1 . 1/1)
- อธิบายและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในการดำรงชีวิตในสังคมที่หลากหลายและแตกต่าง และสามารถอธิบายผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆของตน (ส 2.1 . 1/2)

จุดเน้นที่ 1
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย
(จุดเน้นที่ 1 1.1 .1/1
2.2 . 1/2)

มาตรฐาน ส 4.1
- อธิบายความหมายและความสำคัญสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้           (ส 4.1 ป.4/1)
- สามารถศึกษาค้นคว้าสืบค้นความสำคัญของสิ่งที่อยากเรียนรู้โดยใช้หลักฐานที่หลากหลาย              (ส 4.1 ป.5/1)
- สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบคำถามเรื่องที่สนใจอยากเรียนรู้อย่างมีเหตุผล (ส 4.1 ป.5/2)
มาตรฐาน พ  2.1
- ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสมาชิกในกลุ่มและเพื่อนร่วมชั้นในการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
(พ 2.1 . 1/1)
- ให้เกียรติและบอกความสำคัญของเพื่อน
ต่อการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วม กันได้ (พ 2.1 . 1/2)

มาตรฐาน ศ 1.1
- วาดภาพเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
(ศ 1.1 . 1/1)
- อธิบายเกี่ยวกับความรู้สึกของตนเองต่อสิ่งที่อยากเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (ศ 1.1 . 1/2)
- มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานศิลปะโดยการใช้สีด้วยเทคนิคต่างๆ
(ศ 1.1 .1/3 - 4)

มาตรฐาน ง  1.1
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะ สมและปลอดภัย
(ง 1.1 . 1/2)
- สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น  รับผิด ชอบและตรงต่อเวลา (ง 1.1 . 1/2- 3)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ- มีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นต่อการเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้หรือวางแผนการเรียนรู้
(ส 2.2 . 1/3)
จุดเน้นที่ 2
- ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความขยันอดทนรู้จักพลังงาน และมีความสามัคคีเมื่อทำงานกลุ่ม
(จุดเน้นที่ 2 .1/5)
จุดเน้นที่ 3
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหน้าที่ของตนเอง เช่น การแต่งกาย การเข้าแถว และการดูแลพื้นที่ของตนเองหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อย
(จุดเน้นที่ 3 3. 1 .1/6)
สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ความหมาย/ความสำคัญ/ที่มา/ประเภทของพลังงาน
-     ความหมายของพลังงาน
-     ที่มาและวิวัฒนาการของพลังงาน
-     ประโยชน์ของพลังงาน
-     ความสำคัญของพลังงาน
(จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกนี้ไม่มีพลังงาน)
-โทษของพลังงาน
-ประเภท/ชนิดของพลังงาน
-     ลักษะของพลังงานแต่ละประเภท
มาตรฐาน ว 8.1
- ใช้กระบวนการการทางวิทยา -ศาสตร์ ตั้งคำถาม
มาตรฐาน ว 1.1
- เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนหรือความแตกต่างของพลังงานประเภทต่างๆว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร พร้อมกับอธิบายประโยชน์ของพลังงานชนิดนั้น
(ว 1.1 ป.1/1)
มาตรฐาน ว 1.2
- อธิบายเกี่ยวกับลักษณะพลังงานประเภทต่างๆที่สังเกตพบในที่ต่างๆตามความเข้าใจ
(ว 1.2 ป.1/1)

มาตรฐาน ส 1.1
-บอกความหมาย ความสำคัญและที่มาของพลังงาน
(ส 1.1 .1/3)
-ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด
(ส 3.1 ป.1/3)

มาตรฐาน ส 2.1
- ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในกลุ่มหรือในชั้นเรียนโดยการเคารพและให้เกียรติผู้อื่น(ส 2.1 . 1/1)
มาตรฐาน ส 2.2
-        อธิบายเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ที่มาและประเภทของพลังงานได้(ส 2.2 . 1/1)
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อผู้อื่น สังคม รวมถึงเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันในสังคม
(ส 2.2 . 1/2)
มาตรฐาน ส 4.1
- อธิบายเกี่ยวกับวัน เดือน ปีและช่วงเวลาต่างๆตามปฏิทินในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการของพลังงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้
(ส 4.1 ป.1/1)
-       สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับวิวัฒนาการของพลังงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(ส 4.1 ป.1/2)
-  สามารถสืบค้นประวัติ
ความเป็นมาของพลังงานโดยการสอบถามผู้เกี่ยวข้อง
(ส 4.1 ป.1/3)


มาตรฐาน พ  2.1
- รู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าต่อสมาชิกในชั้นเรียนตนเองและปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความรัก ความผูกพัน (พ 2.1 . 1/1)
-          รู้จักและเข้าใจตนเอง
สามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนชื่นชอบและภาคภูมิใจ
(พ 2.1 . 1/2)
-          อธิบายลักษณะของพลังงานประเภทต่างๆ เช่นสี ขนาด รูปทรง คามหนาบาง ความแตกต่างและความเหมือนได้
(พ 2.1 . 1/3)
มาตรฐาน ศ 1.1
- บรรยายเกี่ยวกับรูร่าง รูปทรง ลักษณะ ของพลังงานประเภทต่างๆได้ (ศ 1.1 . 1/1)
-      อธิบายเกี่ยวกับ
ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อพลังงานได้
(ศ 1.1 . 1/2)
- มีทักษะในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ การทำงานเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานเกี่ยวกับประเภทต่างๆของพลังงาน
(ศ 1.1 . 1/3)
สรรค์สร้างงานศิลปะโดยการวาดภาพ ระบายสีเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก
เกี่ยวกับพลังงานได้
(ศ 1.1 . 1/4-5)

มาตรฐาน ง 1.1
- สามารถวางแผนและลงมือทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย(ง 1.1 . 1/1)
-       เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
(ง 1.1 . 1/2)
-     รู้วิธีการทำงานให้
สำเร็จอย่างมีคุณภาพด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่เพื่อให้ทันเวลาที่กำหนด
(ง 1.1 . 1/3)
มาตรฐาน ง 2.1
สามารถบอกประโยชน์ของพลังงานแต่ละชนิดได้ ( 2.1 . 2/1)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
-     พลังงานไฟ
-     พลังงานแสง
-     พลังงานน้ำ
-     พลังงานความร้อน
-     พลังงานความเย็น
-     การยืดหยุ่น

มาตรฐาน ว 3.1
- เข้าใจและสามารถสังเกตแลพร้อมกับระบุสมบัติของวัสดุที่ นำมาทำพลังงาน
(3.1 1/1)
-เข้าใจและสามารถเปรียบ เทียบสมบัติของวัตถุดิบ
ที่นำมาทำพลังงานได้(3.1 . 2/1)
- สามารถอธิบายการใช้ประโยชน์ของพลังงานแต่ละชนิด(3.1 .3/2)-มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนตามความสนใจและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
(ส 2.2 . 1/3)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ความหมาย/ความสำคัญ/ที่มา/ประเภทของพลังงาน
-     ความหมายของพลังงาน
-     ที่มาและวิวัฒนาการของพลังงาน
-     ประโยชน์ของพลังงาน
-     ความสำคัญของพลังงาน
(จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกนี้ไม่มีพลังงาน)
-โทษของพลังงาน
-ประเภท/ชนิดของพลังงาน
-     ลักษะของพลังงานแต่ละประเภท
-     พลังงานไฟ
มาตรฐาน ว 6.1
- สำรวจ ศึกษา สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย ที่มา ความสำคัญและประเภทของพลังงาน
(ว 6.1 ป.1/1)
มาตรฐาน ว 8.1
-        ตั้งคำถามเกี่ยวกับความหมาย ที่มา ความสำคัญและประเภทขอพลังงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ (ว 8.1 ป.1/1)
-        วางแผน สังเกต สำรวจ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพลังงาน ได้แก่
มาตรฐาน ส 5.1
- เข้าใจและแยกแยะ ลักษณะของพลังงานแต่ละประเภทจากการสังเกต การศึกษาค้นคว้าและการสอบถามจากผู้รู้
(ส 5.1 . 1/1)
มาตรฐาน ส 3.1
 - เข้าใจและระบุทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตพลังงานได้ (3.1 . 2/1)
มาตรฐาน ส 3.2
- เข้าใจและเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม(ส 3.2 .1/3)
มาตรฐาน ส 5.2
-  อธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
ที่มีผลต่อลักษณะของ


-         เข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชั้นเรียน และเคารพผู้อื่นในฐานะเพื่อนมนุษย์
(ส 2.2 . 1/2)
-           มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการทำกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทต่างๆของพลังงาน
(ส 2.2 . 1/3)

มาตรฐาน ส 4.1
- สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของพลังงานได้
(4.1 .1/3)
มาตรฐาน ส 4.2
- อธิบายเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของสิ่งต่างๆรอบตัวที่มีผลต่อพลังงานในปัจจุบันและอนาคต (ส 4.2 1/1)
- อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อลักษณะของพลังงาน การใช้พลังงาน  (ส4.2 1/2)
มาตรฐาน ส 4.3
-     อธิบายความหมาย
ของพลังงาน ที่มาความสำคัญ และประเภทของพลังงานได้
(ส 4.3 1/1)            
- สามารถสร้างของเล่นของเล่นของใช้อย่างง่ายจากพลังงานแต่ละชนิดได้ (2.1 .2/2)
- สามารถนำความรู้และทักษะการทำพลังงานไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ได้
(2.1 .6/3)
มาตรฐาน ง 3.1
- อธิบายความหมาย ที่มา ความสำคัญและประเภทของพลังงานเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผ่าน
การเล่า บรรยาย หรือถ่ายทอดผ่านชิ้นงาน
(ง 3.1 . 1/1)
-เข้าใจและสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งรู้จัก
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
-     พลังงานแสง
-     พลังงานน้ำ
-     พลังงานความร้อน
-     พลังงานความเย็น
-     การยืดหยุ่น

-        ความหมาย ที่มาความสำคัญและ ประเภทของพลังงาน
(ว 8.1 ป.1/2)
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย                      (ว 8.1 ป.1/3)
- จัดกลุ่มข้อมูลนำเสนอความเข้าใจให้ผู้อื่นทราบผ่านการเล่า บรรยาย อธิบายหรือการทำชิ้นงาเกี่ยวกับแนวคิดของงานหรือข้อมูลและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
(ว 8.1 ป.1/4 - 7)
- พลังงานประเภทต่างๆ
(ส 5.2 . 1/1)
-  สังเกต อธิบายและ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจากสมัยอดีตจนถึงสมัยปัจจุบัน
(ส 5.2 . 1/2)


- ระบุเกี่ยวกับสิ่งที่ตนภาคภูมิใจหรือประทับใจจากการได้ใช้ประโยชน์จากพลังงาน 
(ส 4.3 1/2)         
มาตรฐาน ส 4.3
อธิบายความหมายและความสำคัญของพลังงาน(ส 4.3 1/1)   

- เจ็บป่วย การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตพลังงาน (พ 4.1  .2/4)
- ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากการทำงาน(พ 4.1  .1/3)
มาตรฐาน พ.5.1
- ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน(พ 5.1  .2/1)


- การสืบค้นจากแหล่ง ข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของพลังงานได้
(ง 3.1 ป.2/1)
-สามารถค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆได้                 (ง 3.1 ป.3/1)
-     อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ
วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนในการผลิตพลังงานจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น (ง 3.1 ป.1/1)
- สามารถบอกขั้นตอนการผลิตพลังงานจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ได้ (1.1 2/3)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

- สามารถวิเคราะห์ผลการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตพลังงานได้ (2.2 .1/2)
มาตรฐาน ว 3.1
สามารถเลือกใช้วัสดุและสิ่งของต่างๆ ในกระบวนการผลิตพลังงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
(3.1 . 2/2)
มาตรฐาน ว 5.1
- สามารถทดลองและอธิบายได้ว่าไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้การผลิตพลังงานได้(5.1 . 2/1)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

- สามารถอธิบายความสำคัญของไฟฟ้า พร้อมทั้ง
เสนอวิธีใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลิตพลังงานได้
อย่างประหยัดและปลอดภัย
(5.1 . 3/2)
มาตรฐาน ว 8.1
-        ตั้งคำถามเกี่ยวกับการผลิตพลังงานจากวัสดุที่มีในท้องถิ่นตามที่กำหนดหรือสนใจ (ว 8.1 ป.1/1)
- วางแผน สังเกต สำรวจ ศึกษาค้นคว้า สอบถามเกี่ยวกับการวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนในการผลิตพลังงาน ข้อดีและข้อเสียของการผลิตพลังงานใช้เอง(ว 8.1 ป.1/1)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
สรรค์สร้างชิ้นงาน
- ประดิษฐ์สิ่งที่เคลื่อนที่ด้วยลม/น้ำ
- วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนในการประดิษฐ์ของเล่นที่มีกลไก
 -  การเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน
- การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่
- การอนุรักษ์ทรัพยากรในการผลิตพลังงาน
- สิ่งที่ใช้ทดแทนพลังงาน
มาตรฐาน ว 3.1
-        สังเกต ระบุและอธิบาย
ลักษณะของทรัพยากรหรือวัสดุที่มีในหมู่บ้านที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของ
(ว 3.1 ป.1/1)
-        จำแนกประเภทของพลังงาน
ที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้
(ว 3.1 ป.1/2)
มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับทรัพยากรหรือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
มาตรฐาน ส 1.1
-ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินและข้อคิดจากเรื่องเล่า ได้อย่างเหมาะสม
(ส 1.1 .1/2)
- บอกความหมายความสำคัญและสร้างสรรค์ชิ้นงานจากพลังงานได้
(ส 1.1 .1/3)
-บำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน
(ส 1.2 .1/1)
มาตรฐาน ส 3.1
-      เข้าใจและ อธิบายการอนุรักษ์
หรือใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและนำไปใช้ในชีวิตจริง(ส 3.1 . 1/2)
มาตรฐาน ส 2.1
-  ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน โดยรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและเคารพสิทธิของผู้อื่น (ส 2.1 1/1)
-  เข้าใจ เห็นค่าตนเองและสามารถอธิบายผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆของตนเองและผู้อื่น
(ส 2.1 . 1/2)
มาตรฐาน ส 2.2
-           รู้จักบทบาท สิทธิ
หน้าที่ของตนต่อสมาชิกในกลุ่มในฐานะที่เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม
(ส 2.1 . 1/1-2)
-  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเตรียม
มาตรฐาน ส 4.1
-  อธิบายเกี่ยวกับวัน
เดือน ปีตามปฏิทินในการคำนวณระยะเวลาในการประดิษฐ์สิ่งของหรือสรรค์สร้างชิ้นงานจากพลังงาน
(ส 4.1 1/1
เรียงลำดับเหตุการณ์ในการประดิษฐ์สิ่งของหรือสรรค์สร้างชิ้นงานจากพลังงาน  (ส 4.1 1/2
มาตรฐาน ส 4.2
-  อธิบายความเปลี่ยน แปลงของสภาพ แวดล้อมที่มีผลต่อการใช้พลังงานในท้องถิ่น
(ส 4.2 1/1
-     อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อพลังงาน
ในปัจจุบัน                  ( 4.2 1/2)
มาตรฐาน พ.2.1
-      เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม
(พ 2.1 . 1/1)
มาตรฐาน พ.2.1
-           ระบุสิ่งที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากการทำงาน (พ 2.1 . 1/1)
-      อธิบายสาเหตุและการป้องกันอันตรายจากการทำงาน
-      (พ 2.1 1/2)
-      สามารถพูดบอหรือ
แสดงท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหากเกิดอันตรายจากการทำงาน (พ 2.1 . 1/3)


มาตรฐาน ศ 1.1
-        อธิบายความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์สิ่งของจากพลังงานผ่านงานศิลปะ(ศ 1.1 . 1/1)
-        มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์หรือสรรค์สร้างชิ้นงานจากพลังงาน(ศ 1.1 .1/2)
-วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของหรือ
สรรค์สร้างชิ้นงานจากพลังงาน
(ศ 1.1 . 2/6)

มาตรฐาน ง 1.1
-       ทำงานอย่างมีเป้าหมาย เป็นขั้นตอน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทันตามเวลาที่กำหนด
(ง 1.1 ป.1/1)
-     เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
(ง 1.1 ป.1/2)
-       ทำงานด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ อดทนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย(ง 1.1 ป.1/3)
มาตรฐาน ง 3.1
อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของหรือสรรค์สร้างชิ้นงาน
จากพลังงานเหลือใช้
 (ง 3.1 ป.1/1)

สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

- ในการประดิษฐ์สิ่งของจากพลังงาน
 (ว 8.1 ป.1/1)
-        วางแผนอย่างเป็นขั้นตอน
ในการการประดิษฐ์สิ่งของจากพลังงานเหลือใช้(ว 8.1 ป.1/2)
-        ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(ว 8.1 ป.1/3)
- จัดกลุ่มข้อมูลของวัสดุ
อุปกรณ์ ขั้นตอนในการประดิษฐ์สิ่งของจากพลังงาน
(ว 8.1 ป.1/4)
-   เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับการ
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์
(ส 3.1 . 1/3)
มาตราฐาน ส 5.1
- สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่มีต่อกันและกันในระบบธรรมชาติ                (5.1.1/1)
มาตรฐาน ส 5.2
- มีส่วนร่วมในการ
จัดสรรทรัพยากรในชุมชนของตนโดยการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์
(ส 5.2 . 1/3)

- วัสดุ อุปกรณ์และลงมือประดิษฐ์สิ่งของหรือสรรค์สร้างชิ้นงานจากพลังงาน(ส 2.1 . 1/3)

มาตรฐาน ส 4.3
- อธิบายความหมายและความสำคัญของพลังงานเหลือใช้
(ส 4.3 1/2)
-         มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของพลังงานโดยรู้จักใช้อย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์
 (ส 4.3 1/2)    
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

- บันทึกสิ่งที่ตนได้เรียนรู้จาก
การประดิษฐ์สิ่งจากพลังงานแล้วนำเสนอข้อมูลให้ผู้อื่นทราบผ่านการวาดภาพ บรรยายและร่วม กันแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึกต่อกิจกรรมที่ได้ทำ
(ว 8.1 ป.1/4-6)
- ถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์สิ่งของจากพลังงานให้ผู้อื่นทราบด้วยวาจา
(ว 8.1 ป.1/7)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
สรุปองค์ความรู้
- ระดมสมองแสดงความคิดเห็นออกแบบการแสดง
เพื่อสรุปองค์ความรู้
- เขียนสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ที่ควรปรับปรุงพัฒนา- สะท้อนความคิดเห็นพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน
-นำเสนอการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ได้จากการระดมสมอง


มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามและหาคำตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยา ศาสตร์ เกี่ยวกับโครงงานผ่านการทำชิ้นงานแล้วนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่ตนศึกษา
(ว 8.1 ป.1/1)
- จัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบ นำเสนอผลการเรียนรู้โดยการแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่ม วิเคราะห์ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ พร้อมทั้งสามารถระบุสิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงได้   
 (ว 8.1 .2/4-5)        
มาตรฐาน ส 1.1
-ชื่นชมและบอกแบบอย่างการแสดงละคร(ส 1.1 .1/2)
- บำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน
(ส1.2 ป.1/1)
- การใช้ทรัพยากร
ในชีวิตประจำวัน
อย่างประหยัด
(ส 3.1 .1/3)
- แยกแยะสิ่งต่างๆ
รอบตัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นได้อย่างเหมาะสม
(ส 5.1 .1/1)
-มีส่วนร่วมต่อสิ่งแวดล้อมที่บ้านและที่โรงเรียน
(ส 5.1 .1/3)
มาตรฐาน ส 2.1
- สามารถยอมรับความคิดเห็น และการปฏิบัติที่แตกต่างของบุคคลอื่นโดยไม่มีอคติ                 (ส 2.1 ป. 2/1)
- เคารพสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นในการเลือกและตัดสินใจ (ส 2.1 ป. 2/4)
มาตรฐาน ส 2.2
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง  สามารถยอมรับและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองได้                (ส 2.2 ป. 2/2)

มาตรฐาน ส 4.1
- สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลต่อวิถีชีวิตได้อย่างเป็นระบบ
(ส 4.1 ป./2)
มาตรฐาน ส 4.2
-     อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วยการเรียนรู้.ราชาในวังพลังงานสรุปสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นทราบ(ส 4.2 .1/3)
มาตรฐาน ส 4.3
มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น มีส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี (ส 4.3 .1/3)
มาตรฐาน พ 2.1
-      ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อผู้อื่นในการวางแผนสรุปการเรียนรู้  (พ 2.1 .1/1)
-      เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของสิงที่เรียนรู้รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน               (พ 2.1 ป.1/2)
-      เคารพ ให้เกียรติเพื่อน บอกความสำคัญของเพื่อนต่อกระบวนการเรียนรู้ การทำงาน และการทำกิจกรรมต่างๆ             (พ 2.1 ป.2/3)


มาตรฐาน ศ 1.1
-ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม
(ศ 1.1 ป.1/3)
-วาดภาพสื่อความหมายเนื้อหาและเรื่องราวที่ได้ได้ศึกษาให้ผู้อื่นเข้าใจต่างๆได้
 (ศ1.1 ป.2/5)  
มาตรฐาน ศ 3.1
- แสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านบทละคร (ศ 3.1 ป.1/2)
- มีมารยาทในการนำเสนองานและการเป็นผู้ชมที่ดี
 (ศ 3.1 ป.1/3)มาตรฐาน ง 1.1
- ใช้และสามารถระบุวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและประหยัด (ง 1.1 ป.1/2)
- ทำงานได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน
 (ง 1.1 . 2/5)
- ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานสามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีความรับผิดชอบ
(ง 1.1 ป.4/2-3)


สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
หน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

- บันทึกและอธิบายผลจากการศึกษาค้นคว้า โดยสรุปองค์ความรู้ตามรูปแบบ Mind mapping หรือรูปแบบอื่น
(ว 8.1.2/6)