เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "เบ็นเท็น"
เป้าหมาย(Understanding Goal):
นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์รอบๆตัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

week1

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ทักษะวิทยาศาสตร์รอบๆตัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Week
lnput
Process
Output
Outcome
1
12-16 .. 57

โจทย์:
- สร้างแรงบันดาลใจ
- วางแผนการเรียนรู้
Key Question
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำปฏิทินการเรียนรู้ Quarter 
ที่ 4
Card and Chart :
เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Blackboard  Share : ชื่อหน่วย
Think Pair Share : สิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้

Mind  Mapping : ก่อนการเรียนรู้
Wall  Thinking : ปฏิทินการเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
 สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปการ์ตูนเบ็นเท็น”ตอนอัลติเมทฟอร์มวันจันทร์
ชง
-ดูคลิปการ์ตูนเบนเท็น”ตอนอัลติเมทฟอร์ม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า เบนเท็นมีพลังมาจากไหน
เชื่อม
-ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานของเบ็นเท็นว่าเบ็นเท็นมีพลังงานมาไหน
ใช้
-นักเรียนทำการ์ตูนช่องเกี่ยวกับพลังที่ตนเองรู้จัก

 วันอังคาร

ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้นี้ว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับชื่อหน่วยการเรียนรู้
ใช้
นักเรียนช่วยกันวาดภาพตกแต่งชื่อหน่วยการเรียนรู้
ชง
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ในQuarter4”โดยผ่านเครื่องมือBlackboard Share
เชื่อม
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะวางแผนออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ใน Quarter 4 ได้อย่างไร
-ครูและนักเรียนระดมความคิด
เกี่ยวกับการวางแผนออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ใน Quarter4
ใช้
นักเรียนร่วมกันออกแบบตกแต่งปฏิทินการเรียนรู้
วันศุกร์
ชง
ครูและนักเรียนทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
เชื่อม
-ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
-นักเรียนทำการ์ตูนช่องเกี่ยวกับพลังที่ตนเองรู้จัก
- Card and Chart เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้ Quarter ที่ 4
 - สิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้
- Mind  Mapping  ก่อนการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้
ความรู้
-นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ทักษะวิทยาศาสตร์รอบๆตัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง

ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดห์กิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน Quarter ที่ 4 สร้างแรงการเรียนรู้ พี่ๆ ป.1 ได้ดูคลิปวีดีโอการ์ตูนเบ็นเท็น “ตอนอัลติเมทฟอร์ม” ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเบ็นเท็นมีพลังมาจากไหน พี่ๆ ตื่นเต้นดีใจที่ได้ดูการ์ตูนเบ็นเท็น พี่ออย:ทำไมครูอ๋มต้องให้ดูการ์ตูนเบ็นเท็นเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรครับ พี่เซน:เพราะว่าการ์ตูนเบ็นเท็นมีพลังงานในการแปลงร่างของแต่ละตัว พี่อลิซท์: หนูคิดว่าต้องเรียนเกี่ยวกับพลังงานของเบ็นเท็นใช้ไหมค่ะ หลังจากที่พี่ๆ ดูคลิปวีดีโอจบแล้ว ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “พี่ๆเห็นอะไรบ้างจากที่ได้ดูคลิปวีดีโอ พี่หยิน: เห็นพลังงานต่างๆของเบ็นเท็นค่ะ พี่ปัณๆ: เห็นเบ็นเท็นแปลงร่างจากนาฬิกาแปลงร่างเป็นร่างอื่นๆได้ พี่ใบตอง: ในแต่ละร่างของเขามีพลังมาก เห็นความสนใจของพี่ๆอยากที่จะเรียนรู้และพี่ๆทุกคนรู้เกี่ยวกับพลังงานในแต่ละร่างว่าพลังงานมีพลังงานอะไรบ้างและจะนำไปใช้ได้อย่างไร พี่ๆสนุกกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ