เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "เบ็นเท็น"
เป้าหมาย(Understanding Goal):
นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์รอบๆตัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

week4


เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเกิดเสียงอีกทั้งเห็นความเชื่อมโยงของเสียงกับการใช้ในชีวิตประจำวัน
Week
lnput
Process
Output
Outcome
4
2- 6 ก.พ.57
โจทย์:
- พลังงานเสียง
Key Question
- นักเรียนคิดว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าจะสร้างให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงได้อย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าเสียงมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
 เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปการ์ตูนเบนเท็น เอคโค่
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพ
สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
ชักเย่อความคิด
- เสียงทำให้แก้วแตกกระจกร้าวได้จริงหรือ

Show and Share
: นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปการ์ตูนเบนเท็นเอคโค่

วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเปิดดูคลิปการ์ตูนเบ็นเท็น ตอน”เอคโค่ให้นักเรียนดู
เชื่อม :
 - ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ
วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองเสียงนั้นมาจากไหน?
- ครูจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทดลองของเสียง เช่น (ขวดน้ำต่างระดับ ,ดีดนิ้ว,เสียงจากลำคอ,โทรศัพท์จากแก้วน้ำ)
- ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจับฉลากเลือกอุปกรณ์การทดลอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเสียงเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกอุปกรณ์ที่กลุ่มตนเองจับได้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทดลองเสียงจากอุปกรณ์ที่ได้ พร้อมบันทึกสิ่งที่ตนเองสังเกตเห็นและได้เรียนรู้ จากการทดลองลงบนสมุดเล่มเล็ก
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นหลังจากการทดลอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
ใช้ :
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง)
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเสียงมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
 เชื่อม :
-นักเรียนร่วมกันนำสิ่งประดิษฐ์มาทดลองสื่อสารระหว่างเป็นเดียว คู่
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำไปใช้

ใช้ :
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ พูดคุยเกี่ยวกับการทดลองพลังงานของเสียง
ชิ้นงาน
- ปี่กระป๋อง
- สร้างกระป๋องกับเชือกในการฟังเสียง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
- นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเกิดเสียงอีกทั้งเห็นความเชื่อมโยงของเสียงกับการใช้ในชีวิตประจำวัน
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการได้ยินเสียง
- เชื่อมโยงถึงพลังงานคลื่นเสียงกับสัญญาณรับเสียง
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดวิเคราะห์สังเคาระห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เคารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง

รูปภาพสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


รูปชิ้นงาน
กิจกรรมการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 4 พี่ๆ ป.1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานเสียง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนคิดว่าเสียงมาจากไหน พี่ใบตอง “ มาจากเสียงที่เราพูด “
    พี่เซน “ เสียงดนตรี” พี่หยิน “เสียงจากการเคาะไม้” พี่ออมสิน “เสียงมาจากเสียงรถที่เราขับ” ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ได้ดูคลิปวีดีโอการ์ตูนเบ็นเท็น คลิปการ์ตูนเบนเท็น“เอคโค่”หลังจากที่ดูคลิปครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “พี่ๆคิดว่าร่างของเอคโค่เอคโค่มีพลังมาจากไหนทำไหนเสียงเขาถึงมีเยอะกว่าเสียงเรา พี่อลิซท์ “พี่เอคโค่เอคโค่เขาพี่กล่องเก็บเสียงพี่โซ่ “พี่เขามีถุงเก็บเสียงของตัวเอง พี่เมฆ “ เขามีถุงเก็บเสียงตรงหน้าท้องของเขา ครูให้การบ้านเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำให้เกิดเสียง พี่ออย “ผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาครับเพราะผมดีดนิ้วมือก็ทำให้เกิดเสียงได้แล้วครับ หลังจากนั้นพี่ๆได้สร้างสร้างกระป๋องกับเชือกในการฟังเสียง พี่ๆทำอุปกรณ์ในการฟังเสร็จแล้ว ได้ทำการทดลองพี่ๆจับคู่ในการพูดในการฟังเสียงจากแก้ว และจากแกรนกระดาษ ก่อนทำการทดลองครูให้นักเรียนทดลองเสียงจากลำคอของตัวเองก่อน ก่อนที่จะพูดเสียงผ่านอุปกรณ์ที่พี่ๆ ทำ หลังจากทำการทดลองเสร็จพี่ๆ มาบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทดลองพลังงานเสียงลงบนสมุดบันทึกเล่มเล็กของแต่ละคน และร่วมแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ทดลองระหว่างทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้าง พี่โอเปิ้ล “ทลลองพูดในแก้วเสียงของเพื่อนที่พูดเป็นเสียงใหญ่” พี่ปราย” เสียงเพื่อนที่พูดมาเป็นเสียงที่ฟังยาก” พี่แพรวา “ เสียงที่พูดผ่านอุปกรณ์ในการทอลองฟังเสียงเป็นเสียงที่ก้องและเสียงดัง พี่ๆทุกคนสนุกสนานและตื่นเต้นกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ เพราะว่าได้ประดิษฐ์ด้วยเองและได้ทำการทดลองกับเพื่อนๆ เห็นความตั้งใจในการเรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์พี่ๆทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ