เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "เบ็นเท็น"
เป้าหมาย(Understanding Goal):
นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์รอบๆตัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

week2

เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนเข้าสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกันได้อย่างเป็นขั้นตอน มีเป้าหมาย และสร้างสรรค์
Week
lnput
Process
Output
Outcome
2
19-23 ม..57
 โจทย์
 วางแผนหน่วยการเรียนรู้
คำถาม
นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ในQuarter นี้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Think Pair Share ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- Blackboard Share สิ่งที่รู้แล้วและคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
บรรยากาศภายในห้องเรียนวันจันทร์
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
 เชื่อม :
     ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนคนละ 1 แผ่นให้นักเรียนเขียนชื่อหน่วยการเรียนรู้
นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นนำเสนอแล้วรวมแต่ละชื่อ จนได้หัวข้อโครงงาน
ใช้ :
นักเรียนแบ่งกลุ่มเขียนสิ่งที่ตนเองอยากรู้และรู้แล้ว
ปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์ สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ลงในกระดาษ A3
วันอังคาร

ชง
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้นี้ว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับชื่อหน่วยการเรียนรู้
ใช้
นักเรียนช่วยกันวาดภาพตกแต่งชื่อหน่วยการเรียนรู้
ชง
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ในQuarter4”โดยผ่านเครื่องมือBlackboard Share
เชื่อม
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะวางแผนออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ใน Quarter3 ได้อย่างไร
-ครูและนักเรียนระดมความคิด
เกี่ยวกับการวางแผนออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ใน Quarter4
ใช้
นักเรียนร่วมกันออกแบบตกแต่งปฏิทินการเรียนรู้
วันศุกร์

ชง
ครูและนักเรียนทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาระงาน
- สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับวางแผนปฏิทินการเรียนรู้
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้

ชิ้นงาน
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน (Mind Mapping การ์ตูนช่องหรือบรรยาย)
ทำสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
ทำเค้าโครงปฏิทินการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
ออกแบบวางแผนการเรียนรู้และเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ถ่ายทอดสิ่งที่ได้ดู และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ กับตัวเอง
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ชิ้นงานหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ได้
-  สอบถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้ปกครอง
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยนักเรียนแสดงความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-  ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นในการเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้  หัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
ทักษะการสื่อสาร
-  สื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะ ICT
อธิบายและรู้แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
คุณลักษณะ
 -  เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่
-  รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว  ชุมชน  และสังคม
-  เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
-  สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเองตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์สิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้


ปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์

กิจกรรมการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 2 พี่ๆ ป.1 ได้รวมกันวางแผนการเรียนรู้ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter ที่ 4 นี้อย่างไร ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียน คนละ 1 แผ่นให้นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ หลังจากที่นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้แล้ว ทุกคนช่วยกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เพราะเหตุใดนักเรียนจึงตั้งหน่วยการเรียนรู้ว่าชื่อนี้เพราะอะไร พี่เซน: เพราะว่าเกี่ยวกับพลังงานของแต่ละพลังงานเราจะใด้นำพลังงานไปใช้ได้ครับ พี่หยิน:เป็นพลังงานต่างๆที่เราจะได้เรียนรู้ นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมื่อ Think Pair Share นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำปฏิทินการเรียนรู้รายสัปดาห์ นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม นักเรียนแต่ละคนทำ Mind Mapping ก่อนเรียน นักเรียนตื่นเต้นกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ เห็นความตั้งใจของนักเรียนทุกๆ คนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ