เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "เบ็นเท็น"
เป้าหมาย(Understanding Goal):
นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์รอบๆตัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

week 7

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับความเย็นได้และสร้างความเข้าใจของตนเองได้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Week
lnput
Process
Output
Outcome
7
23-27ก.พ.57
โจทย์:
พลังงานความเย็น
Key Question
ความเย็นมาจากไหน
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปการ์ตูนเบนเท็น บิ๊กชิลล์”
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share
: นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปการ์ตูนเบนเท็นบิ๊กชิลล์”

วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเปิดคลิปการ์ตูนเบ็นเท็น ตอนบิ๊กชิลล์”  ให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากสิ่งที่ได้ดูนักเรียนสังเกตเห็นอะไร
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ชง :
-  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าพลังงานความเย็นมาจากไหน
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง พลังความเย็นซึ่งเป็นการทดลองเกี่ยวกับการส่งผ่านพลัง
งานจากน้ำอุ่นไปสู้การเกิดน้ำเย็น และเข้าสู้สภาวะปกติ ของน้ำภายในขวดน้ำ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
 จากการทดลองนักเรียนสังเกตเห็นอะไร
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและบันทึกลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับพลังงานน้ำ
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าความเย็นของน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไร “
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้ :
- ครูแจกกระดาษ A 4 ให้นักเรียนคนละแผ่น
- นักเรียนแต่ละคนวาดภาพและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ แหล่งผลิตความเย็นต่างๆ
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอภาพให้เพื่อนและครูได้รับชม

 วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองเกี่ยวกับพลังงานความเย็น ทอลองทำ
ไอติม จากเกลือ น้ำแข็ง
 -ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากการทดลองนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่า น้ำเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไร?
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้

วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าความเย็นเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนแลกเปลี่ยน วิเคราะห์
อภิปรายร่วมกัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์ 
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ พูดคุยเกี่ยวกับการทดลองความเย็น
ชิ้นงาน
- การ์ตูนช่องวาดภาพไอติม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
- การเกิดความเย็นของน้ำ
- การถ่ายเทความร้อน ความเย็นของน้ำ
- แหล่งกำเนินพลังงานความเย็น

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง

ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
รูปกิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน
  ในสัปดาห์ที่ 7 พี่ๆ ป .1 ได้เรียนรู้เกี่ยวพลังงานความเย็น ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ พี่ๆคิดว่าความเย็นมาจากไหน พี่เซน” น้ำแข็งครับ” พี่ใบตอง “ น้ำเย็นค่ะ” พี่โอเปิ้ล “ มาจากหิมะค่ะ พี่ๆได้คลิปการ์ตูนเบนเท็น“บิ๊กชิลล์” ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ พี่ๆคิดว่าทำไม “บิ๊กชิลล์” ทำไมถึงมีพลังความเย็นในตัวเขา พี่อลิซท์ “บิ๊กชิลล์ มีพลังเกาะติดกับน้ำแข็งทำให้เกิดความเย็นในตัวเขา พี่ปราย “ เขามีพลังงานน้ำในตัวเขาทำให้มีการเกาะติดกับน้ำแข็ง ครูให้การบ้านให้นำน้ำผลไม้มาเพื่อจะทำการทดลองในการทำไอติม พี่ๆทุกคนเตรียมนน้ำผลไม้มาแล้วได้ทำการทดลอง ก่อนทำการทดลองครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด มีอุปกรณ์อะไรบ้างในการทำไอติม พี่อองฟอง “ น้ำผลไม้ค่ะ”
  พี่โชค “ถังน้ำแข็ง” พี่ใบตอง “ น้ำแข็งค่ะ “ พี่แหวน “ เกลือทะเลค่ะ “ พี่ออมสินไม้ไอติมครับ “ พี่ภูมิ “ น้ำที่เท่ใส่ถังน้ำแข็ง “ พี่ๆได้ทำการทดลองในการทำไอติมพี่โชค “นำน้ำมาเทใส่ถังทำไอติม “ พี่โอเปิ้ล “เทเกลือทะเลลงไปในน้ำ” ครูให้พี่ๆ เทน้ำผลไม้ใส่กรวยไอติม หลังจากที่ได้เทน้ำผลไม้ครบทุกคนแล้ว ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมไอติมต้องแข็ง”พี่สตางค์ “เพราะว่ากรวยไอติมถูกน้ำแข็งจึงทำให้น้ำผลไม้ที่เราเทลงไปแข็งเป็นไอติม” พี่แพรวา “เพราะเขามีน้ำแข็งอยู่ข้างล่าง” พี่ปาย “เขามีน้ำแข็งจึงทำให้น้ำผลไม้เป็นไอติม”
  จากนั้นครูให้จับคู่เพื่อที่จะเขย่าถังน้ำแข็ง หลังจากที่จับคู่เสร็จแล้ว ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ พี่ๆ คิดว่าทำไมต้องมีการเขย่า เขย่าเพื่ออะไร? พี่แก้ม “ เพื่อจะให้แข็งเป็นไอติม”
  พี่แหวน “ เพื่อให้น้ำแข็งกับเกลือจับเกาะติดกันทำให้แข็งเร็ว” พี่โซ่ “ ถ้าเราไม่เขย่าไอติมก็จะไม่แข็งง่าย ทดลองทำไอติมเสร็จแล้วทุกคนได้กินไอติมของตนเองที่ทำแล้วกลับมาทำชิ้นงานการ์ตูนช่องพร้อมเขียนอุปกรณ์ในการทำและวิธีทำของตนเอง และพี่ๆได้เขียนบันทึกการทดลองลงในสมุดเล่มเล็กของตนเองพร้อมนำเสนอชิ้นงานให้ครูและเพื่อนๆฟัง ในสัปดาห์นี้พี่ๆ ตื่นเต้นกับกิจกรรมที่ได้ทดลองทำและได้กินไอติมทุกคนต่างสนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้เห็นความตั้งใจในการทำงานการแบ่งปันการมีน้ำใจแบ่งให้พี่ๆ ได้ชิมไอติมที่ตนเองได้ทำ ในสัปดาห์นี้เห้นความตั้งใจของพี่ๆทุกคนค่ะ
  ตอบลบ