เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "เบ็นเท็น"
เป้าหมาย(Understanding Goal):
นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์รอบๆตัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

week6

ป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับน้ำได้และสร้างความเข้าใจของตนเองได้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม                                                                                                                                

Week
lnput
Process
Output
Outcome
6
 16 - 20ก.พ.57
โจทย์:
น้ำ
Key Question
น้ำมาจากไหน
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปการ์ตูนเบนเท็น เจ็ทเรย์
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share
: นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปการ์ตูนเบนเท็นเจ็ทเรย์วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเปิดคลิปการ์ตูนเบ็นเท็น ตอนเจ็ทเรย์ ให้นักเรียนดู
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ดู
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ถ้าพูดถึงน้ำ นักเรียนนึกถึงอะไร”
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและวาดภาพนั้นลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง “ น้ำจากธรรมชาติ ) ซึ่งเกี่ยวกับน้ำในธรรมชาติที่ถูกสะสมไว้ในแหล่งต่างๆ เช่น  ลำต้นของกล้วย ในผลของมะนาว ฯลฯ
เชื่อม :
-  จากการทดลองนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง
- นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นและบันทึกลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “.ในบริเวณโรงเรียน มีแหล่งน้ำที่ไดบ้าง
เชื่อม :
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและวาดภาพ “แผนที่แหล่งน้ำลงในกระดาษ
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง
ใช้ :
- นักเรียนวาดภาพแหล่งที่มาของน้ำที่ตนเองรู้จัก
วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง
 การการลอยการจม เช่น การทดลอง
มะละกอ,กล้วยส้ม        
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากการทดลองนักเรียนสังเกตเห็นอะไร?
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนคิดว่าลอยน้ำได้เพราะอะไร? แล้วจมน้ำเป็นเพราะอะไร?
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและบันทึกสิ่งที่ได้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับผลการทดลอง
ชง :
ครูใช้คำถามการคิด “ นักเรียนคิดว่าเรือลอยน้ำได้อย่างไร?
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง
“ ดินกลม ดินแบน “ ซึ่งเป็นการทดลองเกี่ยวกับการจมการลอย ของดินน้ำมันก่อนเดียวกันแต่มีลักษณะการปั้นแตกต่างกัน (อันที่ 1 เป็นรูปทรงกลม อันที่ 2 เป็นแบบ แบน
- ครูและนักเรียนร่วมวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับผลการทดลอง
ใช้ :
ครูและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์เรือ
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอเรือของตนเอง
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าน้ำเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนแลกเปลี่ยน วิเคราะห์
อภิปรายร่วมกัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์ 
ใช้ :
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ พูดคุยเกี่ยวกับการทดลองการลอยการจม
ชิ้นงาน
-วาดภาพแหล่งที่มาของน้ำที่ตนเองรู้จัก
-ประดิษฐ์เรือ
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
- ความสัมพันธ์ของน้ำกับชีวิต
แหล่งน้ำภายในโรงเรียน
การกักเก็บน้ำของธรรมชาติ
- แรงลอยตัว

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง
  
ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ตัวอย่างชิ้นงาน

กิจกรรมการเรียนรู้1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 6 พี่ๆ ป. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานน้ำ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ พี่ๆ ป. 1 คิดว่าน้ำมาจากไหน พี่ออย “ มาจากน้ำฝนครับ” พี่ปราย “ มาจากชลประธาน” พี่โอเปิ้ล “ มาจากเขื่อนค่ะ “ พี่เซน “ มาจากน้ำบาดาล” พี่หยิน “ มาจากน้ำประปาค่ะ พี่ๆ ป.1 ได้ดูคลิปการ์ตูนเบนเท็น “เจ็ทเรย์” ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดทำไมการ์ตูนเบนเท็น “เจ็ทเรย์ถึงมีพลังงานน้ำจากตัวเขา พี่แหวน “ เขามีพลังงานต่างจากตัวของคนเราจึงทำให้เขามีพลังงานน้ำในตัวเขาต่างจากร่างเบ็นเท็นตัวอื่นๆ พี่ออย “เจ็ทเรย์มีพลังงานสะสมในการกักเก็บน้ำในตัวของเขา พี่ๆ ป.1 เขียนแหล่งที่มาของน้ำที่ตนเองรู้จักและ ประดิษฐ์เรือกระดาษทำการประดิษฐ์เรือเสร็จแล้วได้ทำการทดลองการจมการลอย ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ถ้าพูดถึงน้ำนักเรียนนึกถึงอะไรบ้าง? พี่เซน “สระน้ำครับ “ พี่แพรวา “ น้ำดื่มค่ะ” พี่โอเปิ้ล “ น้ำผลไม้ปั่นค่ะ” พี่ออย “ อยากเล่นน้ำครับ “
    พี่ๆ เขียนจดบันทึกหลังการทดลองลงในสมุดบันทึกเล่มเล็กของตนเองเห็นความตั้งใจของพี่ๆทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ