เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "เบ็นเท็น"
เป้าหมาย(Understanding Goal):
นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์รอบๆตัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

week3

ป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้เกี่ยวกับพลังงานของไฟ โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
3
26-30 ม.ค. 57
โจทย์:
-พลังงานไฟ
Key Question
-ไฟมาจากไหน
Brainstorms : Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูคลิปการ์ตูนเบนเท็น ตอนสวอมป์ไฟร์
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปการ์ตูนเบนเท็น ตอนสวอมป์ไฟร์วันจันทร์
ชง
- ดูคลิปการ์ตูนเบ็นเท็น ตอน”สวอมป์ไฟร์
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าไฟมาจากไหน
-ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เชื่อม
-ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับที่มาของไฟ
-นักเรียนคิดคาดเดาว่าไฟจะมาจากที่ไหนได้บ้าง
ใช้
-นักเรียนวาดรูปที่มาของไฟ

 วันอังคาร

ชง
ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง
 พลังงานของไฟ
-ครูจุดไฟ จากไฟเช็ค  ปืนจุดเตาแก๊ซ
แว่นขยาย
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าไฟที่เห็นเกิดขึ้นได้อย่างไร?
เหมือนหรือต่างจาก สวอมป์ไฟร์อย่างไร?
-นักเรียนจะสร้างไฟได้อย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับแหล่งที่มาของไฟ
-นักเรียนแต่ละคนแลกเปลี่ยน วิเคราะห์
อภิปรายร่วมกัน
ใช้
นักเรียนช่วยกันวาดรูปที่มาของไฟ
วันศุกร์
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะใช้ไฟทำอะไรได้บ้าง
- ไฟเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร
เชื่อม
-นักเรียนแต่ละคนแลกเปลี่ยน วิเคราะห์
อภิปรายร่วมกัน
-ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์ 
ใช้
-การ์ตูนช่องที่มาของไฟ
ชิ้นงาน
-การ์ตูนช่องที่มาของไฟ
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ พูดคุยเกี่ยวกับการทดลองพลังงานของไฟ
ความรู้
-นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้เกี่ยวกับพลังงานของไฟ โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง


ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


กิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 3 พี่ๆ ป.1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานของไฟ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าไฟมาจากไหน พี่ออย: มาจากพลังงานของตัวเบ็นเท็นในร่างนี้ทำให้ไฟเกิดขึ้นมา พี่เซน: ไฟเกิดขึ้นจากพลังงานของเบ็นเท็นในตอนที่แปลงร่าง พี่ๆ ดูคลิปการ์ตูนเบ็นเท็น “ตอน สวอมป์ไฟร์เยอร์” หลังจากที่ดูคลิปวีดีโอ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากที่ได้ดูคลิปวีดีโอ พี่ใบตอง:เห็นพลังงานไฟมาจากร่างของสวอมป์ไฟร์ พี่เซน: ตัวสวอมป์ไฟร์มีพลังงานไฟในตัวของร่างเขา พี่โอเปิ้ล: สวอมป์ไฟร์มีพลังงานจึงทำให้เกิดไฟ ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับที่มาของไฟ นักเรียนแบ่งกลุ่ม ครูจุดเทียนให้นักเรียนสังเกต หลังจากนั้น กลุ่มของพี่โอเปิ้ล ใช้แก้วครอบเทียนแล้วสังเกต ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง พี่ปราย: พี่เทียนดับเพราะว่าเราใช้แก้วครอบลงไปจึงต้องทำให้ไฟดับ ครูและนักเรียนทดลองแว่นขยายกับแสงแดดโดยใช้แว่นขยายส่องกับแสงแดดกับกระดาษหนังสือพิมพ์ พี่เมฆ:ทำไมเวลาแว่นขยายกับแสงแดดร่วมตัวกันแล้วทำให้กระดาษหนังสือพิมพ์ขาด พี่กาฟิวส์: ของหนูไม่ขาดและไม่เกิดควันเลยค่ะ พี่เซน: ถ้าแสงไม่รวมตัวกันแว่นขยายให้เป็นจุดเดียวจุดเล็กๆ ก็จะไม่ทำให้กระดาษขาดและไม่เกิดควัน พี่ปราย: เราต้องจับแว่นขยายให้นิ่งๆ เพื่อจะทำให้เกิดควันหลังจากเกิดควันก็จะมีไฟลุกขึ้นมาค่ะ หลังจากที่นักเรียนทดลองเสร็จนักเรียนแต่ละคนบันทึกการทดลองลงบนสมุดเล่มเล็ก นักเรียนต่างพากันตื่นเต้นกับการทดลองที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ