เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "เบ็นเท็น"
เป้าหมาย(Understanding Goal):
นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์รอบๆตัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

week5เป้าหมายรายสัปดาห์  : เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการยืดหยุ่นเพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Week
lnput
Process
Output
Outcome
5
9-13 ก.พ.57
โจทย์:
การยืดหยุ่น
Key Question
 การยืดหยุ่นมาจากไหน
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปการ์ตูนเบนเท็น ฮิวมังกาซอร์
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share
: นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
-ครู
-นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปการ์ตูนเบนเท็นฮิวมังกาซอร์


วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเปิดคลิปการ์ตูนเบ็นเท็น ตอน”ฮิวมังกาซอร์  ให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรจากเรื่องที่ได้ดู
เชื่อม :
 - นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง “Angby Brirdy” ซึ่งเกี่ยวกับการยืดของยางเมื่อถูกดึงด้วยไม้หนีบผ้า (สังเกตความยืดหยุ่น)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากการทดลองนักเรียนสังเกตเห็นอะไร?
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้จากการทดลองลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
 วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง
 การยืดหยุ่น  ของสปริง
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าการยืดหยุ่นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่า
 การยืด-หดของสปริงมีลักษณะเป็นอย่างไร?
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลอง
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าวัสดุหรืออุปกรณ์ใดที่มีคุณสมบัติความยืดหยุ่นได้
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและวาดรูปวัสดุอุปกรณ์นั้นลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าความยืดหยุ่นของอุปกรณ์ ต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร?
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้ :
- ครูและนักเรียนประดิษฐ์กระเป๋าจากเสื้อยืดเก่า
-นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงาน
วันศุกร์ ( 3 ชั่ว โมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าการยืดหยุ่นเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร ?
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ พูดคุยเกี่ยวกับการทดลองการยืดหยุ่น
ชิ้นงาน
-วาดรูปการยืดหยุ่น ของฮิวมังกาซอร์
-ประดิษฐ์สิ่งกระเป๋าจากเสื้อยืดเก่า
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
-ลักษณะและคุณสมบัติความยืดหยุ่นของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง

ชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

รูปชิ้นงาน


กิจกรรมการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 5 พี่ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการยืดหยุ่น พี่ๆ ได้ดู คลิปการ์ตูนเบนเท็น“ฮิวมังกาซอร์ เกี่ยวกับการกระโดดการยืดหยุ่นของตัวเอง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “พี่ๆป . 1 คิดว่าการยืดหยุ่นมาจากไหน พี่อิม “ มาจากพลังของฮิวมังกาซอร์ พี่แหวน “ เขามีพลังงานมากจึงทำให้เขามีการยืดหยุ่นได้ดี พี่สตางค์ “เขามีพลังในการกระโดดสูงมาก” ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “พี่ๆ คิดว่าอะไรบ้างที่มีการยืดหยุ่น พี่ปราย “ ถุงเท้าค่ะ “ อองฟอง “หนังยาง” พี่โอเปิ้ล “ หนังยางเส้นใหญ่ค่ะ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ หนังยางเส้นเล็กกับหนังยางเส้นใหญ่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ? พี่โอเปิ้ล “ หนังยางเส้นใหญ่จะมีการยืดหยุ่นได้เยอะกว่าหนังยางเส้นเล็กค่ะ”พี่แก้ม” หนังยางเส้นเล็กก็มีการยืดหยุ่นได้เยอะเหมือนกันถ้าเราดึงแรงๆ หลังจากนั้นพี่ๆ ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการยืดหยุ่นโดยใช้หนังยางเส้นเล็กและหนังยางเส้นใหญ่โดยทดลองในการยืดหนังยางใส่กับขวดน้ำ / ขวดแป้ง หลังจากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “พี่ๆเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากการทดลอง พี่เซน “ หนังยางที่เส้นเล็กยืดแรงทำให้ยางขาด พี่อองฟอง” หนังยางเส้นใหญ่ทำให้ยืดหยุ่นได้เยอะกว่าเส้นเล็ก หลังจากทำการทดลองเสร็จ พี่ๆ ทุกคนได้วาดภาพการทดลองเป็นการ์ตูนช่องเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ หนังยางที่ยังไม่มีการยืดหยุ่น วาดภาพหลังการทดลองเป็นรูปแบบการ์ตูนช่องของตนเอง หลังจากนั้นอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์พี่ๆทุกคนสนในกิจกรรมการเรียนรู้และให้ความสนใจในการทำงานได้ดีมากค่ะ

    ตอบลบ