เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "เบ็นเท็น"
เป้าหมาย(Understanding Goal):
นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์รอบๆตัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

week10


เป้าหมายรายสัปดาห์ :นักเรียนสามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วย เบ็นเท็นพลังงานแหล่งการเรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่า ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและมีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
Week
lnput
Process
Output
Outcome
10
16-18 มี.. 57
โจทย์ :
 นิทรรศการ
 - การแสดงละคร
-เต้นประกอบเพลง

 Key  Question
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย  เบ็นเท็นพลังงานแหล่งการเรียนรู้” ?
นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย.เบ็นเท็นพลังงานแหล่งการเรียนรู้” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?ครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงาน
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : ชาร์ต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ

Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน

วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย” เบ็นเท็นพลังงานแหล่งการเรียนรู้"
เชื่อม
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
ใช้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน หน่วย “เบ็นเท็นพลังงานแหล่งการเรียนรู้”
วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง
 -ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงงาน
-ให้นักเรียนดูผลงานของตนเองตลอดทั้ง Q 4 ที่ผ่านมา
เชื่อม
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด  “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพลังงานของการ์ตูนเบ็นเท็นบ้าง?
-ครูให้นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก  หน่วย เบ็นเท็นพลังงานแหล่งการเรียนรู้”
 -ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร?
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยน คำถาม ข้อสงสัยจากสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ
หน่วย “เบ็นเท็นพลังงานแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง
 ใช้ 
-นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนเป็น Mind  Mapping
นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการเต้นประกอบเพลง แสดงละคร
นักเรียนทุกคน Show and Share
นำเสนอ สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้โครงงาน เบ็นเท็นพลังงานแหล่งการเรียนรู้ให้ครูและเพื่อนๆฟัง
วันพุธ ( 2 ชั่วโมง )
เชื่อม :
ครูถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้ครูและนักเรียนร่วมสนทนาทบทวนความรู้
ใช้ :
 -จัดนิทรรศการ
 -แสดงละคร
 -เต้นประกอบเพลง
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ ชิ้นงาน
-Mind  Mapping  หลังเรียน
-สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์
- การแสดงละคร
ภาระงาน
- การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วยเบ็นเท็นแหล่งการเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
- การวางแผนการแสดงละคร/ร้องเพลงความรู้
-สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ หน่วยเบ็นเท็นพลังงานแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่า ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและมีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้

ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูภาพยนตร์และคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.1 ได้เรียนรู้การสรุปองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ โครงงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร”พี่ๆป.1 คิดจัดซ้อมการแสดงและเตรียมตัวสรุปเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาใน Quarterนี้ หลังจากที่นำเสนอการแสดงเสร็จครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว/สิ่งที่ที่ควรพัฒนาปรับปรุงหลังจากเขียนเสร็จนักเรียนแต่ละคนนำเสนอสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว/สิ่งที่ที่ควรพัฒนาปรับปรุงให้ครูและเพื่อนๆรับฟัง โดยพี่ผู้หญิงเต้นประกอบเพลง พี่ผู้ชายแสดงพลังร่างของการ์ตูนเบ็นเท็นหลังจากที่พี่ๆ ได้แบ่งหน้าที่กันเสร็จแล้ว ก็ได้ทำการซ้อมการแสดงให้ครูดูพี่ๆ ทุกคนตั้งใจในการซ้อมการแสดงแต่มีบ้างที่พี่ๆบ้างคนไม่ค่อยสนใจในการแสดง แต่พอถึงวันแสดงจริงพี่ๆต่างพากันตื่นเต้นดีใจที่จะได้แสดงให้ผู้ปกครองของตนเองชื่นชม โดยพี่ๆวางแผนกันเองว่าใครจะเป็นพิธีกร เพื่อนในห้องทุกคนเสนอพิธีกรผู้ชายเป็น “พี่ออย” พิธีกรผู้หญิง “พี่สตางค์ “.ในวันแสดงจริงพี่ๆทุกคนทำได้ดีกว่าในวันที่ซ้อมเพราะว่าได้แสดงให้ผู้ปกครอง พี่ๆ น้องๆ ดูหลังจากที่นำเสนอการแสดงเสร็จ หลังจากนั้นครูนักเรียนและผู้ปกครองรับประทานอาหารร่วมกัน

    ตอบลบ