เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "เบ็นเท็น"
เป้าหมาย(Understanding Goal):
นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์รอบๆตัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

week8


เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับความแสงได้และสร้างความเข้าใจของตนเองได้และถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
8
2-6มี.ค.57
โจทย์:
แสง
Key Question
แสงมาจากไหน
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปการ์ตูนเบนเท็น โครม่าสโตน”
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share
: นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
-คลิปการ์ตูนเบนเท็นโครม่าสโตน”


วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูคลิปการ์ตูนเบ็นเท็น ตอนโครม่าสโตน” ให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างจากสิ่งที่ได้ดู
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าแสงมาจากไหน
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง “แสงและเงา ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับขนาดของภาพที่เกิดขึ้นจากการส่องสว่างของไฟฉายในตำแหน่งที่วัตถุแตกต่างกัน (ภาพย่อขนาด)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนสังเกตเห็นอะไรจากการทดลอง
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก

 วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองเกี่ยวกับแหล่งที่มาของแสง เช่น ไฟฉาย,เทียน,ตัวยิ่งเลเซอร์
 -ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากการทดลองนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?
เชื่อม :
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็นและบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเคยเห็นแสงที่ไหนบ้าง?

เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการทอลองของแสง
- นักเรียนแต่ละคนแลกเปลี่ยน วิเคราะห์อภิปรายร่วมกัน
ใช้ :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง แยกแสง 7 สี
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าแสงเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร
เชื่อม :
-นักเรียนแต่ละคนแลกเปลี่ยน วิเคราะห์
อภิปรายร่วมกัน
-ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์ 
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ พูดคุยเกี่ยวกับการทดลองแสง
ชิ้นงาน
- เขียนที่มาของแสงที่ตนเองรู้จัก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
- ภาพขยาย
- หดที่เกิดจากแรง
- แหล่งกำเนิดแสง
- การแยกแสง
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง

ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการการเรียนรู้รายสัปดาห์รูปกิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 8 พี่ๆ ป.1 ได้เรียนรู้พลังงานแสงครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าแสงมาจากไหน” พี่ออย “มาจากแสงแดดครับ” พี่เซน “หลอดไฟครับ” พี่ปราย “แสงไฟฉายค่ะ” พี่ๆป. 1 ดูคลิปวีดีโอการ์ตูนเบนเท็น“โครม่าสโตน” หลังจากครูคลิป ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากที่ได้ดูคลิปวีดีโอการ์ตูนเบนเท็น“โครม่าสโตน”พี่ๆเห็นอะไรบ้าง พี่อองฟอง “เห็นพลังของโครม่าสโตน พี่แพรวา “เขามีพลังงานแสงจากตัวของเขาต่างจากตัวเราตัวเราไม่มีแสง” พี่หยิน “พลังของเขาต่างจากพลังงานของการ์ตูนเบ็นเท็นตัวอื่น พี่ๆ ได้แสดงความคิดเห็นแล้วพากันทดลองเกี่ยวกับพลังงานแสง พี่ๆแบ่งกลุ่มในการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีไฟฉาย แก้วน้ำ กระดาษ A4ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จากการทดลองพี่ๆ เห็นอะไรบ้าง พี่แหวน “เห็นไฟฉายสะท้อนกับแก้วน้ำทำให้เป็นแสง” พี่สตางค์ “ไฟฉายช่องใส่กับแก้วน้ำทำให้เห็นแสงเหมือนสายรุ้งค่ะ” พี่โอเปิ้ล “ ไฟฉายช่องโดนกับแก้วน้ำและสะท้อนใส่กระดาษ A 4 ทำให้เกิดเป็นสายรุ้งค่ะ พี่ๆเขียนการทดลองลงในสมุดบันทึกเล่มเล็กของแต่ละคนพร้อมกับวาดภาพระบายสีตกแต่งชิ้นงานของตัวเองในสัปดาห์นี้เห็นคามตั้งใจของพี่ๆ ทุกคนในการทำงานเป็นกลุ่มในการแบ่งหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์ในการทดลองทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ