เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "เบ็นเท็น"
เป้าหมาย(Understanding Goal):
นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์รอบๆตัวมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

week9

เป้าหมายรายสัปดาห์  : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการกระโดดได้และสร้างความเข้าใจของตนเองได้และถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
lnput
Process
Output
Outcome
9
9 13 มี.ค.57
โจทย์:
-กระโดด
Key Question
-ทำไมถึงกระโดดได้เยอะ
เครื่องมือคิด
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปการ์ตูนเบ็นเท็น ตอนสไปเดอร์มังคี้
Think Pair Share : สิ่งได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ
Wall  Thinking : วาดภาพสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
Show and Share
: นำเสนอชิ้นงาน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปการ์ตูนเบ็นเท็นสไปเดอร์มังคี้


วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
- ดูคลิปการ์ตูนเบ็นเท็น ตอนสไปเดอร์มังคี้
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดทำไมถึงกระโดดได้เยอะเป็นเพราะอะไร?
-ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เชื่อม :
-ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับการกระโดด
 ใช้ :
-นักเรียนวาดภาพการกระโดดของ สไปเดอร์มังคี้
 วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง :
ครูและนักเรียนร่วมกันทดลองเกี่ยวกับการกระโดด  เช่น กระโดดโดยการขีดเส้น, กระโดดข้ามสิ่งของ,
กระโดดไกล,กระโดดไก้ล,โดดสูง
-ครูให้นักเรียนสังเกต ตนเอง เพื่อน
พร้อมให้เหตุผล เพราะอะไร?
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเคยเห็นอะไรที่กระโดดได้ไกลบ้าง
 เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการทดลองการกระโดด
-นักเรียนแต่ละคนแลกเปลี่ยน วิเคราะห์
อภิปรายร่วมกัน
ใช้ :
- เขียนการกระโดดของตนเองกับสไปเดอร์มังคี้ มีความต่างกันอย่างไร

วันศุกร์ ( 3 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าการกระโดดเกี่ยวกับตัวเราอย่างไร
เชื่อม :
-นักเรียนแต่ละคนแลกเปลี่ยน วิเคราะห์
อภิปรายร่วมกัน
-ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์ 
ใช้ :
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ พูดคุยเกี่ยวกับการทดลองการกระโดด
ชิ้นงาน
-วาดภาพการกระโดดของ สไปเดอร์มังคี้
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
-เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการกระโดดได้และสร้างความเข้าใจของตนเองได้และถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
 - การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายร่วมกันกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการแก้ปัญหา
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
-รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
-เครารพตนเอง  และผู้อื่น
-มีเป้าหมายที่ดีงามต่อตนเอง

ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


 รูปภาพกิจกรรมการเรียนรู้1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    ในสัปดาห์ที่ 9 พี่ๆ ป.1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกระโดด ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมถึงกระโดดได้เยอะและสูง” พี่โอเปิ้ลถ้าจะกระโดดได้เยอะต้องมีร่างการแข็งแรง”พี่หยิน “ ถ้าเราจะกระโดดได้เยอะเราต้องมีความอดทน” พี่ใบตอง “ เราจะกระโดดได้เยอะก็ต้องฝึกกระโดดบ่อยๆ” พี่ปราย “ถ้าเราอยากให้ตัวเรากระโดดได้สูงต้องสปริงตัวสูงๆ”พี่เซน “ เราต้องกระโดดให้สูงและสปริงตัว” พี่ๆ ได้ดูคลิปวีดีโอการ์ตูนเบ็นเท็น” “ตอนสไปเดอร์มังคี้” หลังจากดูคลิปเสร็จ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดพี่ๆ เห็นอะไรบ้างพี่ปัญ “เห็นการกระโดดของร่างสไปเดอร์มังคี้กระโดดได้สูง” พี่แพรวา “สไปเดอร์มังคี้มีการสปริงตัวในการกระโดดของเขา” พี่ออย” เขากระโดดได้ไกลและสูง” พี่ๆ ป.1 ได้ทำการทดลองโดยการที่กระโดดอยู่กับที่ การกระโดดเคลื่อนที่ การกระโดดข้ามสิ่งของ หลังจากการทดลองการกระโดดพี่ๆ ได้เขียนบันทึกการทดลอง พี่อิม “การกระโดดสูงทำให้เรารู้สึกเหมือนตัวเราลอยได้” พี่ปราย”การกระโดดสูง รู้สึกตื่นเต้นและสนุก” พี่โอเปิ้ล “ การกระโดดสูงสนุกตื่นเต้น “ พี่ๆ เขียนบันทึกการทดลองลงในสมุดเล่มเล็กของตนเองพร้อมวาดภาพระบายสีตกแต่งให้สวยงาม ในสัปดาห์นี้พี่ๆทุกคนสนุกสนานตื่นเต้นกับการทดลองการกระโดดเห็นความตั้งใจของทุกๆคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ